HOTLINE

0931297968 - 0934 79 77 79

Tổ chức tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Tổ chức tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Thực hiện Công văn số 614/LĐTBXH-ATLĐ ngày 24/02/2020 về việc hướng dẫn triển khai Dự án 3, Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn ao động; Kế hoạch số 911/KH-SLĐTBXH ngày 13/4/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về sử dụng kinh phí Dự án 3: Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động năm 2020; Thực hiện kế hoạch số 1123/KH-SLĐTBXH ngày 04/5/2020 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tập huấn, huấn luyện và hỗ trợ triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.
 
           Trong tháng 10 năm 2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thuộc Cục An toàn lao động trực tiếp đến 31 doanh nghiệp hỗ trợ triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 như:
            - Đến 05 doanh nghiệp hỗ trợ chuyên sâu về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
           - Đến 26 doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động.
           Mục đích:Các chuyên gia tiến hành khảo sát sơ bộ về công tác an toàn vệ sinh lao động, trên cơ sở đó đề xuất, giải pháp mô hình hệ thống quản lý áp dụng tại doanh nghiệp; Với mục tiêu hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

                                             (Theo tin từ SLĐTBXH Ninh Thuận)

Quảng cáo trái